Selligence

S.C.A Economic Advisory

Company Information


Industries:
Accounting
Locations:
Ramat Gan
linkedin:https://www.linkedin.com/company/sca-economic-advisory
homepage:https://sca2000.com
Description:
לחברה מחלקה כלכלית ייחודית בניסיונה המנוהלת ע"י רו"ח זוהר אברהם ורו"ח יאיר גראוב ומספקת את מגוון השירותים הנחוצים למגזר העסקי, ביניהם תוכניות עסקיות, הערכות שווי וחוות דעת כלכליות לביהמ"ש. שותפי החברה משמשים כמומחים כלכליים מטעם כב‘ בהמ"ש וכמרצים במסגרות שונות, כגון המכון להשתלמות שופטים. ההתמחות הספציפית של המחלקה הכלכלית בכל הנוגע לשירותים בהיבט המשפטי-כלכלי, מאפשרת לנו לספק חוות דעת מומחה בנושאים כגון: הערכות שווי חברות ועסקים, לרבות נכסים בלתי מוחשיים. בדיקת אובדן ופגיעה במוניטין, אובדן יכולת הכנסה של העסק ונזקים כלכליים. הפסדי שכר ורווחים בגין הפרת חוזה. מחלוקות חשבונאיות וכספיות בעקבות סכסוכים בין בעלי מניות ושותפים. בדיקת התחשבנות כספית בין בני זוג בעת היפרדות.

Employees

Number of employees
1-10

Trends

Last 4 weeks

Last 3 months
DivestingInvesting

Recent Events

News
Job Posting
Other News
See All news